FAQ

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meestgestelde vragen omtrent SIGMAcert. Indien uw vraag hier niet tussen staat kan u ons altijd contacteren.

Een invoerder van graafmachines maakte de opmerking dat hij veel gedetailleerdere opdrachten moet geven aan zijn techniekers om een keuring uit te voeren. Hij verwacht deze technische ondersteuning van SIGMA en/of Educam.
Binnen- en Buitendiensttechnici beschikken per definitie over alle technische know-how en zijn het best geplaatst om SIGMACert in te schatten en toe te passen; de invoerder-werkgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor risico’s. Binnen –en buitendiensttechnici moeten zich beroepen op hun importeurs- / back-office organisatie. SIGMA vzw zelf is onvoldoende onderlegd om technische ondersteuning te bieden aan de professionals uit de sector. SIGMA kan voorkomende vragen verzamelen en
voorleggen aan de SIGMACert Technische en Technisch-commerciële Stuurgroepen.
De verkoopsargumenten voor de SIGMACert keuringen moeten duidelijker in de verf gezet worden.
Er wordt voorlopig verwezen naar de SIGMACert Brochure op www.sigmacert.be > meer weten >
In de LT-Leaflet staat dat ‘elke eindklant het informaticaplatform kan inzien; dit is nochtans niet het geval. Nieuwe leaflets zijn in de maak, afzonderlijk voor LT en BB zullen a.h.v. en aanttal bullets de verkoopargumenten worden aangebracht met verwijzing naar de Arbeidsmiddelenrichtlijn.
De merkgebonden keuringen kunnen problemen geven in de praktijk. Hoe kan hierover onderhandeld worden? Zeker voor batterij, lader en voorzet. Hoe kan men hier spreken over samenvallen van onderhoud en keuring? Een batterij hoeft bijvoorbeeld geen jaarlijks onderhoud.
Matériel de base (chariots élévateurs, pelleteuses, chargeurs sur pneus)
Seul l’importateur officiel pour la Belgique contrôle sa marque exclusive ou en charge ses distributeurs – et détermine quels contrôleurs ont la compétence par rapport à une marque donnée ; toute dérogation éventuelle à cette règle de base ressortit à la compétence et la responsabilité du même importateur officiel pour la Belgique


Auxiliaires
Le contrôleur de l’importateur de marque du matériel de base participe toujours au contrôle des auxiliaires pour chariots élévateurs. Le contrôle est exclusivement réservé à toute marque d’auxiliaires pour chariots élévateurs dont l’importateur est affilié à SIGMA ; à l’heure actuelle il n’y a encore que Kaup et Meyer !

Batteries et chargeurs de batteries

Seuls les fournisseurs de batteries (droit d’exclusivité) affiliés à SIGMA sont compétents pour contrôler les batteries et chargeurs de batteries (de leur marque exclusive) ; le contrôle est exclusivement réservé à toute marque de batterie et de chargeur de batteries dont le fournisseur est affilié à SIGMA. A l’heure actuelle, pour les batteries par exemple il s’agit exclusivement de Celectric (Sunlight), Emrol (EDrive), Enersys (Hawker) et Hoppecke (Hoppecke).

L’objectif est que le contrôle coïncide avec le R&M, à défaut le contrôle doit avoir lieu séparément, indépendamment du R&M et contre paiement de frais de visite.
De meeste werkgevers zijn zich niet bewust van een verplichting om te keuren. Deze staat echter zeer duidelijk in de Codex, Tittel VI (arbeidsmiddelen), Hoofdstuk 1 (alg.bepalingen), Artikel 11: “De werkgever ziet er op toe dat arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan: 1) periodieke controles en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven …”.
Noteer dat de Europese richtlijn spreekt over “keuringen”, de Belgische wetgeving over “controles”. Aan FEDERAUTO Studiedienst werd gevraagd om de referenties en e-links van relevante internationale en nationale wetgeving te willen verifiëren en meedelen.
[?]
[?]
Een zeer technisch punt bij rapporten in BackOffice. We kunnen de eigen merken vergelijken met het gemiddelde van alle merken. Hier zou het nuttig zijn om ook te kunnen vergelijken binnen een merk, naar verschillende groepen. Deze groepen kunnen we definiëren in het systeem. De mogelijkheid tot vergelijking is er echter niet.
Is inderdaad niet voorzien. Ontwikkelingskost in te schatten door KIWA Belgium.

Nieuwe vragen om software-aanpassingen (vergelijking binnen een merk naar verschillende groepen; zoekmogelijkheid toestel op serienummer) werden voorlopig on hold geplaatst.
Kunt u uitleggen wat het punt “beschermingsuitrusting omkantelen” beduidt bij een counterbalance heftruck?
Antwoord te voorzien door de Technische Stuurgroep. Niet van toepassing is niet van toepassing.
Het punt stempels staat nog steeds op de keuringslijst, alhoewel dit niet van toepassing is bij heftrucks
De checklists werden geaccordeerd binnen de SIGMACert Technische Stuurgroep en zijn niet om de haverklap aanpasbaar zonder kosten. Niet van toepassing is niet van toepassing.
Is een achteruitrijdsignaal een optie, wat duid ik aan op de keuringsfiche als er wel een toeter maar geen achteruitrijdsignaal is?
Niet van toepassing is niet van toepassing.
Wat duidt men aan met noodschakelaar bij een IC heftruck?
Niet van toepassing is niet van toepassing.
Achteruitkijkspiegels zijn ook optie, in dergelijk geval kiezen wij “nvt” is dit correct?
Niet van toepassing is niet van toepassing.
Zijn er richtlijnen waar de SIGMACert sticker moet gekleefd worden?
Raadpleeg a.u.b. de richtlijnen terug te vinden in de afgeleverde ‘Stickerprocedure’.
Het plaatsen van de sticker: aangezien heftruck en voorzet een eenheid vormen, kan het ook nog eens gevisualiseerd worden door de beide stickers (voor heftruck en voorzet) mooi naast elkaar te plaatsen (Kaup Benelux).
In de ontwikkelingen van de voorzetapparatuur tracht men om het doorzicht te vergroten en gewicht uit te sparen om de restcapaciteit zo hoog mogelijk te houden. Dat deze ontwikkelingen zich gedurende de laatste decenia vertaald hebben in dunnere profielen is dus niet zo vreemd. Het probleem zal zich denk ik enkel stellen bij de kleinere apparaten ( FEM 2 ophanging) en dan waarschijnlijk nog maar enkel bij vorkenverstellers en zijschuivers. Klemmen uit die klasse zijn voorzien van het nodige metaal om deze sticker te plaatsen, dus hier kan deze altijd wel ergens gekleefd worden.
Andere denkpiste
Een heftruck MET voorzetapparaat wordt gekeurd als een geheel voor de CE. Op het lastendiagram staat de aangepaste restcapaciteit van de heftruck in combinatie met het voorzetapparaat. Dus kunnen we veronderstellen dat deze 2 (heftruck en voorzetapparaat) verenigd blijven. De SigmaCert sticker op de voorkant van de heftruck plaatsen kan dus eigenlijk ook. Indien dit uniform gebeurd is dit misschien een betere optie dan altijd ergens een vrij plekje zoeken op het voorzetapparaat. Ervaring leert ons trouwens dat stickers op een voorzetapparaat steeds een kort leven gegund is, contact met de te behandelen goederen, vuil, stof en andere factoren zijn hier de helpende hand in. Een serienummer zoeken is voor ons meestal enkel mogelijk aan de hand van het ingeslagen nummer, niet aan de hand van het type-plaatje, zowel metalen als gekleefde (Meyer Benelux).
Is het mogelijk om een specifieke truck te zoeken op het Sigma platform? Korte Termijn Verhuur toestellen wisselen namelijk regelmatig van klant, waardoor het zeer lastig zoeken is op klantniveau.
Tijdens de analyse van het platform werd voornamelijk aandacht besteed aan het aspect “overzicht van het heftruckpark” in de vorm van aggregatiegrafieken en de planningsmodule, naast de core functionaliteit zoals keuringsformulieren en -rapporten. De schermen voor het beheer van individuele machines, contracten en klanten leveren een basisfunctionaliteit, in feite als alternatief voor de import-mogelijkheden, die veel krachtiger zijn. Er is dan ook geen echte zoekmogelijkheid voorzien; je kan uitsluitend van klant naar contract en zo naar individuele machine navigeren.
Misschien dient een zoekmogelijkheid toegevoegd, bvb. op chassisnummer? Voor verscheidene situaties zijn er ook bestaande alternatieven. Om de gegevens van machines te wijzigen, gebruik je best de import. En de individuele keuringsrapporten kunnen ook per mail verstuurd en lokaal bewaard worden, om gemakkelijk terug te vinden.
Certificaten EDUCAM ?
Opleidingscertificaten worden verzorgd en digitaal afgeleverd door EDUCAM. Er is voor werkgevers geen controle op aanwezigheid van werknemers op opleidingen. Principe: hij die de opleidingen betaalt, moet de certificaten digitaal ontvangen. Zijn de afgeleverde certificaten te integreren met het opleidings-cv beheerd door de werkgever ? Overzicht afgeleverde certificaten worden maandelijks en/of na iedere sessie vanwege EDUCAM gedeeld met SIGMA.
EDUCAM heeft beslist om originele certificaten naar de deelnemers te sturen op hun privéadres én een kopie (papier) te sturen naar de bedrijven die hun medewerkers laten deelnemen aan de opleiding. Met terugwerkende kracht zodat alle bedrijven van al hun medewerkers die reeds SIGMACert-opleidingen hebben gevolgd , een kopie van het certificaat zullen ontvangen. De administratie rond het Opleidings-CV blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever (zie tekst CAO PC 149.04).
Definities / onderscheid Toegangsbeheerder, Rapportgebruiker, Keurmeester, Keurmeesterverantwoordelijke Importeursverantwoordelijke >>> jobhistoriek (??)
In het algemeen stellen wij vast dat er een gebrek aan kennis van de mogelijkheden van het platform lijkt te bestaan bij de gebruikers. Zo worden er vaak meerdere gebruikersnamen voor dezelfde personen aangemaakt, terwijl dit technisch in geen enkele situatie nodig is, en perfect vermeden kan worden ...

Rond het IT-platform beschikt SIGMA over een tweetal analyse-documenten: het technisch lastenboek (in het Nederlands), en de analyse van de import-functionaliteit (in het Engels). Van deze documenten werd slechts in beperkte mate afgeweken naar aanleiding van de georganiseerde analyse-vergaderingen. Het systeem zoals het vandaag bestaat, voldoet dan ook nog steeds in grote mate aan deze documenten, en het onderscheid tussen de verschillende security roles komt hierin uitgebreid aan bod.

Het scherm "job-historiek", beschikbaar voor de importeringsverantwoordelijke, laat toe om de recent uitgevoerde import jobs op te volgen: gelukt/mislukt, impact op machinepark, duurtijd, etc. Enkel voor leden die de import gebruiken, verschijnt er informatie in dit scherm.
Aanvinken van type machine bv. elektrisch, combustion … kan blijkbaar simultaan: het systeem zou m.a.w. accepteren dat je alle mogelijkheden tegelijk aanvinkt ?
Het concept "type machine" bestaat niet binnen het IT-platform. We kennen wel het concept van "vrije groepen". Aan deze groepen wordt door het platform geen interpretatie gegeven, en een machine kan in meerdere groepen worden ondergebracht. Tijdens een van de analyse-vergaderingen werd besloten om voor alle leden een aantal vrije groepen standaard te voorzien, de "produktgroepen". Wellicht gaat het hier om deze produktgroepen.
Het kunnen afsluiten van simulaties zou browser-gebonden zijn: met google lukte het wel maar herhaaldelijke pogingen via google chrome bv. absoluut niet … (mogelijke andere problemen voor gebruikers ?)
Het technisch lastenboek vermeldt concreet dat Internet Explorer 7 of hoger, en Firefox 3 of hoger ondersteund worden. Van Google Chrome is geen sprake. Praktisch verwacht ik echter geen probleem bij het gebruik van de applicatie via Google Chrome. De term "simulatie" is mij eigenlijk niet bekend in de context van SIGMACert. Ik neem aan dat het om het doorsturen van een keuring gaat? Voor de pdf-formulieren voldoet onze implementatie aan de Acroforms-specificatie zoals beschreven in de pdf-standaard (ISO 32000), en ze werd uitgebreid getest met de gratis beschikbare Adobe Reader. Mogelijk gebruikt Google Chrome een eigen pdf-implementatie die de standaard niet geheel volgt. Indien gewenst kunnen wij het probleem onderzoeken.
De Keurmeesterverantwoordelijke ontvangt s’anderendaags een keuringsrapport. Gaat dit ook automatisch naar de betrokken klant ? Zo niet waarvoor dient het onder Klanteninfo (naam, btw-nr, e-mailadres) op te geven e-mailadres ?
Het is niet zo dat de keuringsverantwoordelijke het keuringsrapport per email ontvangt. De keuringsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid het systeem te configureren zodat er keuringsrapporten per email verstuurd worden.

Er kan een email-adres ingesteld worden, niet enkel per klant, maar ook per contract en per machine. Wanneer een keuring geaccepteerd wordt, en indien de keurings-emails ingeschakeld zijn, dan zal 's anderendaags één email verstuurd worden, naar het "meest specifieke" adres. Concreet: indien op de machine zelf een email-adres werd ingesteld, wordt dat gebruikt; anders wordt gekeken naar het contract van de machine, en vervolgens naar de klant. Indien op geen enkel van de drie niveau's een email-adres werd ingesteld, wordt er geen email verstuurd.
Het overzicht-invoerscherm van de keuringsverantwoordelijke zou en optie 'e-mail beheren' voorzien (e-mail adres(sen) in te vullen: waartoe dient deze optie ?
De keurings-emails kunnen in- of uitgeschakeld worden via de link "email beheren". Wanneer deze mogelijkheid ingeschakeld wordt, dient in dit scherm het verzendende email- adres te worden opgegeven, dat is het adres dat als "from" zal gebruikt worden in de mails. Wanneer een ontvanger op een keuringsmail antwoordt, dan zal het antwoord op dit adres terechtkomen.

Merk op dat dit slechts het standaard-mechanisme van het platform is. Sommige SIGMA-leden hebben geïnvesteerd in afwijkingen van dit mechanisme, en voor hen zijn de mogelijkheden / werking anders!
Wat is de ‘process flow’ bij finale keuring Oranje: Of: SIGMACert-sticker mag pas worden aangebracht nadat interventies op alle Oranje punten werden uitgevoerd ? Of: SIGMACert-sticker mag onmiddellijk worden aangebracht, met ‘optie’ interventie op Oranje punten ?
Het IT-platform legt hier geen enkele beperking op, en laat de interpretatie aan de keurmeester. Het lijkt mij aangewezen dat SIGMA hier duidelijke richtlijnen rond verstrekt.

In de praktijk: ‘We hebben dit steeds geïnterpreteerd als “Voldoende” maar dit is wel een aandachtspunt. Eventueel herstelling nodig voor de volgende keuring. De sticker wordt aangebracht.’
De invoerder/fabrikant zou de inwerkingstelling van al hun nieuwe machines nu zelf kunnen keuren. Momenteel doet AIB-Vinçotte dat. Is dat een veiligheidskeuring? Is de SIGMACert keuring hiervoor geëigend.
Neen. SIGMACert is geen indienststellingskeuring, uitsluitend een Veiligheidskeuring. De vraag is, gaat het om een gevaarlijk toestel (hijswerktuig) of een arbeidsmiddel ? SIGMACert kan niet aangewend worden voor Hijswerktuigen Hijswerktuigen: de last wordt bovenaan vastgenomen (kwalificatie als hijswerktuig = ‘gevaarlijk toestel’).
SIGMACert kan uitsluitend aangewend worden voor Arbeidsmiddelen. Hefwerktuigen: de last wordt aan de onderkant ondersteund (kwalificatie als arbeidsmiddel). Alleen op het vlak van de veiligheidskeuring kan SIGMACert in de plaats treden van o.m. AIB Vinçotte.
Arbeidsmiddelen dienen jaarlijks te worden onderworpen aan een controle, wettelijk is voor arbeidsmiddelen (andere dan hijsmiddelen) echter niet gepreciseerd hoe dit moet gebeuren en wie dit moet doen. SIGMACert lost deze lacune op en biedt meerwaarde voor de klant/afnemer van machines omdat de gebruiksveiligheid en operationaliteit van
gecertificeerde machines wordt gemaximaliseerd.
Wat is de ‘process flow’ bij finale keuring Rood: Of: SIGMACert-sticker mag pas worden aangebracht nadat interventies op uitsluitend alle Rode punten werden uitgevoerd, mits dan herkeuring op allen maar de oorspronkelijk rode checklist-punten (gesuggereerd werd dat ’de overige al eens niet-rood bevonden punten’ dan bv. gewoon als NVT kunnen worden aangevinkt, en alleen gekeurd moet worden op de rode punten ?) Of: SIGMACert-sticker mag pas worden aangebracht nadat interventies op alle Rode punten werden uitgevoerd, mits nadien totale herkeuring op àlle checklist-punten (oorsronkelijk groene, oranje èn rode)
Het IT-platform legt hier geen enkele beperking op, en laat de interpretatie aan de keurmeester. Het lijkt mij aangewezen dat SIGMA hier duidelijke richtlijnen rond verstrekt.

In de praktijk: ‘Als een punt niet voldoet wordt de klant geïnformeerd en gevraagd of dit kan / mag hersteld worden. Indien “Ja” herstellen we de machine en wordt de keuring afgehandeld. Er wordt dus eigenlijk geen eerste en tweede keuring gedaan. De keuring is verdeeld over 2 bezoeken. Indien een klant verkiest niet meer te laten herstellen wordt de machine afgekeurd: keuringsverslag maar geen nieuwe sticker.
Ik heb in de handleiding gekeken maar vind geen antwoord op mijn vraag. In het scherm met de details van een wiellader of graafmachine heb je een vakje waar je de datum van de eerste keuring moet invullen. In het scherm met de details van een wiellader of graafmachine heb je een vakje waar je de datum van de eerste keuring moet invullen. Als je een machine aanmaakt geeft het systeem hier automatisch de datum van de dag dat je ze aanmaakt + 1 jaar. Dus als ik ze vandaag aanmaak geeft hij – 12/03/2014. Zoals ik het begrijp moet hier de datum van de eerste keuring komen. Dus als de keuring vandaag gebeurt is zou er moeten staan 12/03/2013. Dit veranderen wij dus manueel. Tevens zou het systeem, via deze datum, automatisch een e-mail sturen naar het door ons ingevuld e-mail adres om de volgende keuring aan te melden. Is dit correct ? Of moeten we hier de datum ingeven van de volgende keuring. Of word er helemaal geen automatische e-mail verstuurd door het systeem ? Het keurings-email vakje is ingeschakeld.
In de planningsmodule verschijnt een machine in beeld wanneer ze binnenkort opnieuw gekeurd moet worden. Hiertoe wordt gekeken naar de datum van de laatste (meest recente) keuring, en het resultaat van die keuring. Werd de machine groen gekeurd, dan verschijnt ze één jaar na de laatste keuring opnieuw in de planning; voor oranje en rode keuringen gelden kortere termijnen. Machines die nog nooit gekeurd werden, zouden op die manier uit de planning vallen. Om dat te vermijden kan je de geplande datum van eerste keuring invullen op iedere machine. De planningsmodule houdt dan rekening met deze geplande eerste keuring, en de machine zal enkele weken voor die datum in de planning verschijnen. De geplande datum van eerste keuring wordt alleen gebruikt indien de machine nog nooit gekeurd werd. Als er eenmaal een keuring voor een machine in het systeem zit, wordt ALTIJD de datum van laatste keuring gebruikt om te bepalen wanneer de machine opnieuw gekeurd moet worden, en wordt de geplande datum van eerste keuring niet meer gebruikt.

Om historische redenen wordt de datum van eerste keuring standaard op “vandaag plus één jaar” ingesteld. Bij de opstart van het SigmaCert-gebeuren werd immers verondersteld dat nieuwe machines pas na één jaar voor het eerst zouden gekeurd worden. Intussen is de consensus echter dat ook nieuwe machines meteen gekeurd worden, zodat er onmiddellijk een sticker op geplakt kan worden.

Ik weet niet precies hoe jullie praktisch werken, maar indien je de machine registreert op het ogenblik dat je de eerste keuring uit gaat voeren of al uitgevoerd hebt, kan je de geplande datum van eerste keuring gewoon leeg laten. Die zal dan automatisch op “vandaag plus één jaar” ingesteld worden, maar wordt in de praktijk niet gebruikt.

De keurings-emails staan hier volledig los van.

Het is op dit moment niet zo dat er vanuit de planningsmodule emails verstuurd worden om te herinneren aan keuringen die binnenkort moeten gebeuren. Daartoe dien je de schermen / rapporten in de planningsmodule te consulteren, waar je op verschillende manieren naar de toekomst kan kijken.

De keurings-emails zijn emails die verstuurd worden wanneer keuringen geaccepteerd worden. Voor deze emails zijn er twee vereisten: de keurings-emails moeten ingeschakeld zijn, en er moeten emailadressen ingesteld zijn op de klanten, contracten of machines.

Bij het inschakelen van de keurings-emails moet je verplicht een “from”-adres opgeven. Dit adres wordt als afzender gebruikt op de verzonden emails, waardoor replies op deze mails op dat adres zullen toekomen. Naar dit adres worden door het systeem geen mails verstuurd.

Daarnaast dien je op het niveau van klant, contract of machine een ontvangend adres in te stellen. Je kan hier een adres van de eindklant invullen, of een intern adres van jullie organisatie.

Wanneer vervolgens een keuring geaccepteerd wordt, wordt 's nachts automatisch het keuringsrapport per email verstuurd. Er wordt per keuring slechts één email verstuurd, nl. naar het meest “specifieke” emailadres. In principe is dat het emailadres dat op de machine werd ingesteld. Indien dat leeg is, wordt naar het contract gekeken. Indien dat ook leeg is, wordt
naar de klant gekeken. Indien op geen van deze drie niveaus een emailadres werd ingesteld, wordt er geen email verstuurd.
Wat gebeurt er met stickers die verloren gaan of die zoek raken, moet dat geregistreerd worden ? Wij hebben namelijk een sticker stuk getrokken met in de machine plakken. Hoe gaan wij hiermee om ?
Het IT-platform laat de keurmeester toe om bij het doorsturen van de keuring op te geven welke sticker op de machine gekleefd werd. Bij acceptatie van de doorgestuurde keuring kan het stickernummer indien nodig nog verbeterd worden door de keuringsverantwoordelijke.

Het IT-platform heeft verder geen kennis van beschikbare stickernummers of dergelijke. Het beheer van de stickers is eerder een operationeel aspect en niet zozeer een technisch aspect.
Wij hebben een technisch probleem met de PDF formulieren die wij invullen. Dit lukt niet en we krijgen geen melding wat er fout gaat. Kan je mij de technische specificaties bezorgen wat de vereiste zijn om dit formulier te versturen (IP poort, etc…) Waarschijnlijk is dit een firewall of proxy fout.
Doorsturen van een PDF-formulier komt neer op een http-request naar: http://www.sigmacert.twiska.com/sigmacert/inspections/submit.pdf

Het doorsturen van PDF-formulieren over een (authenticated) proxied internet-connectie werkt niet in alle versies van Adobe Reader. Hierover is meer informatie te vinden bij Adobe. Maar
in recente versies zou dit geen problemen mogen geven.
Het SigmaCert referentieel vraagt een geborgd beheer van de stickers. ‘De leverancier heeft een proces dat in detail vastlegt hoe de stickers aangebracht worden op de machine, en hoe de daarmee samenhangende data beheerd wordt. De leverancier heeft een geborgd proces dat ervoor zorgt dat de keurmeesters de beschikking hebben over voldoende stickers, wanneer ze hun keuringen gaan uitvoeren. De bijhorende gegevens zoals identificatie nummers van de gekeurde toestellen, evenals gekeurd merk, keuringsdata en vervaldata worden op geborgde manier bijgehouden’. Deze normeis impliceert dat vervallen of beschadigde stickers eveneens geregistreerd worden. Elk Sigma-lid mag zelf bepalen hoe dat gebeurt.
Na de START-UP dient volgens de overeenkomsten binnen de 6 maanden een SIGMACert-audit plaats te vinden (initiatief KIWA Belgium NV): er is m.b.t. deze 6 maandentermijn wel aan KIWA Belgium NV gepreciseerd dat deze 6 maanden niet beginnen te lopen vanaf de initialisatie van het SIGMA-lid maar vanaf de datum van invoering van de 1ste keuring in de productie-omgeving, een wezenlijk verschil maar wel van belang in een opstartfase. Daarnaast zullen door KIWA Belgium steekproefcontroles op keuringen worden uitgevoerd.
De methode audit / steekproefcontrole zal er rekening mee moeten houden dat het beschikbaar stellen van grensmonstercatalogen door SIGMA-leden niet tot de mogelijkheden te behoort.

KIWA zal telkens rechtstreeks contact dienen op te nemen met de resp. invoerders om de machines voorafgaand aan audit / steekproefcontrole te localiseren. In het beste geval wordt het keuringsformulier (waarop de klantengegevens) opgevraagd waarna de auditor een afspraak maakt met de eindgebruiker.
De Raad van Bestuur van SIGMA besliste de audit-kosten (ook rekening houdend ook met een verschil in audit-last van grotere t.o.v. kleinere bedrijven), zoals trouwens eerder geaccordeerd, ten laste van de leden-ondernemingen te leggen en de steekproefkosten, omwille van het neutraliteitsbeginsel (zodat ondernemingen de eigen steekproeven niet financieren), ten laste van SIGMA. Zoals eerder door KIWA voorgesteld zullen auditprestaties rechtstreeks aan de SIGMA- leden worden gefactureerd à 1075 EUR / dag. KIWA stelt een contract voor individueel aan de ondernemingen. Ondernemingen lid van SIGMA zijn auditeerbaar; een Audit- reglement dient nog gedefinieerd (KIWA beoordeelt en rapporteert, SIGMA beslist over rapporten). Samengevat: SIGMA-leden dragen de kosten van opleiding, stickers, audits + 0,5 dag (keur-)werk. Steekproeven op machines blijven omwille van de neutraliteit ten laste van SIGMA.
KIWA AUDIT VOORBEREIDING / PPT + EXCEL REF. CHECKLIST BESCHIKBAAR OP www.sigmacert.be onder rubriek Handboek

Voor het uitvoeren van de initiële audit rekent Kiwa een tarief aan van 1585€. Dit omvat de volgende elementen.
Certificatie audit: 8 uur
Voorbereiding en rapportage: 3 uur
Opstellen administratief dossier:
Certificaat (2 exemplaren in 1 taal naar keuze):

Voor de opvolgaudits, die twee maal plaatsgrijpen in de looptijd van de certificatiecyclus, rekent Kiwa een tarief van 810€ per audit. Dit omvat de volgende elementen.
Audit: 4 uur
Voorbereiding en rapportage: 2 uur

De kosten voor de steekproefcontroles worden gedragen door Sigma en worden als volgt berekend. Het aantal steekproefcontroles evolueert met het volume van gekeurde machines. Hiervoor wordt de methodiek gevolgd die door Sigma aan de leden communiceert.
Per controle worden volgende kosten in rekening gebracht.
Per locatie: 1 uur
Per gecontroleerde heftruck: 0,5 uur
Timing 2-3 weken na de veiligheidskeuring
Voorbeeld: worden twee locaties bezocht en daar respectievelijk 1 en 2 machines gecontroleerd, dan neemt dit 3,5u.

Belangrijke opmerkingen
- Het in dit contract gehanteerde uurtarief bedraagt 135€/u.
- Mocht de tijdsbesteding van de opvolgaudits afwijken (bijvoorbeeld op basis van gewijzigde norm criteria), dan zal dit, in overleg met Sigma, gecapteerd worden in een bijlage aan deze overeenkomst.


Volgende principes kunnen worden gelezen als richtlijnen voor bedrijfsinterne opzet van keuringssysteem en –organisatie:

Audits zullen in eerste instantie betrekking hebben op nieuwe toestellen, vervolgens ook op occasies en toestellen voor korte-en lange-termijnverhuur.

De audit wordt streng neergezet en niet vrijblijvend gelaten, naast een systeem-evaluatie wordt er met een voldoende aantal personen binnen de organisatie (planner, magazijniers, workshop manager, keurmeesters) gesproken om de praktijk te toetsen. Elk SIGMA-lid ontvang vanwege KIWA vooraf de nodige instructies.

Beoordeling van het project management: de klemtoon ligt op aantoonbare betrokkenheid van de hele organisatie inclusief directie met onderscheid tussen Initiële Audit (doelstellingen omschreven, verantwoordelijken benoemd, acties gepland, indicatoren vastgesteld) versus Follow-Up Audit (aantoonbare verbeterende & lerende organisatie: is er sprake van een geborgde procesvoering bij middel van opleidingen, beheer van middelen, beheer stickers, planning, follow-up: aanwezige processen en corrigerende maatregelen: wat is tastbaar aanwezig).
Beoordeling van het Handboek: is er een standaard c.q. gepersonaliseerd Handboek (onderscheid kleine / grote organisatie), is er een volledig apart Handboek SIGMACert of bestaat er een ISO-procedure dat alle bedrijfsprocessen beschrijft en waarin SIGMACert is opgenomen – duidelijkheid en beknoptheid primeren boven tekstvolume.
De huidige SIGMACert Norm kent geen criterium voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen; behoort tot VCA).

De huidige SIGMACert Norm kent geen criterium Calibratie en onderhoud van meetinstrumenten (behoort tot VCA); dit heeft weinig relevantie voor de keur zelf.

Het SIGMA Veiligheidsmanifest als tegenhanger van VCA in Burgerlijke Bouwkunde / Bouw, is bedoeld naar de klant toe in functie van een veilige werkplek: op de LT- checklist te evalueren ‘indien van toepassing’, anders NVT).

Beoordeling opleidingen: EDUCAM-certificaten dienen beschikbaar te zijn binnen de onderneming.

Interpretatie van de criteria op de SIGMACert Checklists maken dat het ene SIGMA- lid / de ene keurmeester soepeler zal beoordelen dan het / de andere: consistentie dient gerealiseerd door het risico en de impact op de veiligheid correct in te schatten en m.a.w. de betekenis van de kleur rood in acht te nemen).
Multimerk-problematiek?
SIGMA ziet toe op de toewijzing van de merken aan de SIGMA-leden.
Dealer-problematiek?
Of de importeur borgt de werking van de dealer of de dealer wordt afzonderlijk geauditeerd / gecertifieerd.

Critische functies: rekening houdend met de bedrijfsgrootte en –kontekst mag 1 persoon meerdere kritische functies (project mgr, planner, coördinator, opleidingsverantwoordelijke, keurmeester) combineren.

Kwalificatiecriteriium voor de kritische functies, in essentie vanaf wanneer mag iemand keurmeester zijn i.v.m. nodige opleiding, attitude, kennis, ervaring: de norm is 6 maanden technische merk (en type-) gebonden ervaring.

De proef-audits gaven aan dat de duurtijd van een initiële audit 1 dag zal zijn met 3 uur voorbereidings- en rapportage-tijd, voor de opvolg-audit geldt een duurtijd van resp. een 0,5 dag en 2 uur voorbereidings- en rapportage-tijd.


College van Deskundigen

Een representatief College van Deskundigen zal worden samengebracht met de intentie over het systeem te waken en permanent bij te sturen waar nodig: SIGMA zal een aantal leden-ondernemingen afvaardigen, de representativiteit waarborgen, mogelijk het voorzitterschap opnemen, KIWA Belgium NV zal het secretariaat verzorgen, verder zal het College worden opengetrokken naar o.m. vertegenwoordigers van gebruikers van machines, actoren rond veiligheid en relevante overheidsinstanties.Vanuit hun expertise zullen het op te richten College van Deskundigen en de reeds uit technisch(- commerciële) specialisten uit een aantal representatieve leden-ondernemingen bestaande Management, Technische en ITC-Stuurgroep, mee instaan voor de verdere ontwikkeling en continue upgrading van het concept. Getracht zal worden om de nodige representativiteit en voltalligheid van bij het begin te maximaliseren. Bedoeling is om op zo kort mogelijke termijn het zgn. SIGMACert College van Deskundigen samen te brengen voor een startvergadering (implicatie goedkeuring norm + aanzet tot bepaling van een werkingsreglement voor het College van deskundigen) , getracht wordt om de nodige representativiteit en voltalligheid van bij het begin te maximaliseren.

SIGMACert

SIGMACert Logo, Labelstickers, Zegelstickers, Bestelbonnen, Stickerprocedure - zie bijlagen. Woord- en beeldmerk van SIGMACert werden via Novagraaf neergelegd.

Pro Memo: in een SIGMACert Management Stuurgroepmeeting dd. 24.08.2011 werd verder overleg gepleegd en volgende werkingsprincipes (modus vivendi c.q. spelregels / protocol) geaccordeerd:


Basismateriaal (Heftrucks, Graafmachines, Wielladers)
uitsluitend de officiële invoerder voor België keurt zijn exclusief merk - of stelt zijn dealers aan om dit te doen - en bepaalt welke keurmeesters bevoegd zijn m.b.t. een bepaald merk; iedere gebeurlijke afwijking op deze basisregel is de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid van diezelfde officiële importeur voor België

Voorzetapparatuur
de keurmeester van de merkinvoerder van het basismateriaal keurt steeds mee de voorzetapparatuur; voor keuring komen uitsluitend in aanmerking alle merken voorzetapparatuur waarvan de invoerder lid is van SIGMA, op dit ogenblik zijn dit uitsluitend Kaup, Meyer, Bolzoni-Auramo!

Batterijen & Batterijladers
uitsluitend de batterij-leveranciers (alleenrecht) lid van SIGMA zijn bevoegd om de batterijen en batterijladers (van het eigen exclusief merk) te keuren; voor keuring komen uitsluitend in aanmerking alle merken batterijen en batterijladers waarvan de leverancier lid is van SIGMA, op dit ogenblik zijn dit voor de batterijen zelf bv. uitsluitend Celectric (Sunlight), Emrol (EDrive), Enersys (Hawker) en Hoppecke (Hoppecke)
Voorwaarden Individuele ITC-Technical Support vanwege KIWA Belgium NV
Technical Support KIWA Belgium bv. m.b.t. de ontwikkeling van zgn. importmodules, worden door KIWA aan uw onderneming gefactureerd à 750 EUR / dag hetzij à 93,75 EUR / uur (1/8) doorgerekend per begonnen kwartier (factureerbaar aan SIGMA / door te factureren à SIGMA-lid)

Iedere individuele vraag door individuele SIGMA-leden om ITC-Technical Support vanwege KIWA Belgium NV, om tegemoet te komen aan individuele behoeften (bv. behoefte aan bedrijfsinterne 'terugkoppeling van SIGMACert ITC-platform naar intern ERP-systeem of vice-versa), zal individueel en rechtstreeks met KIWA Belgium worden overeengekomen en geregeld
Het hoofdstuk over de wetgeving is tegelijk complex en onvolledig. Er staat zelfs een referentie in naar Vlarem, terwijl deze wetgeving bij nazicht niets te maken heeft met welzijn op het werk, afhankelijk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en vastgelegd in de Codex, maar wel met de bescherming van het leefmilieu en werd uitgevaardigd door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Dit hoofdstuk zou herschreven moeten worden.
Juridisch volstaat het te verwijzen naar de internationale Arbeidsmiddelenrichtlijn en haar omzetting voor België. KB van 12.08.93 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (BS 28.09.93)
Sommige potentiële keuringsbedrijven kunnen de eigen verantwoordelijkheid (en risico) bij keuringen nog niet inschatten. Ze hebben geen vertrouwen in het systeem. Ze vinden dat SIGMA er niet klaar voor is en geen duidelijke antwoorden biedt op hun vragen.
De importeur draagt productaansprakelijkheid, niet de werknemer , noch de klant / eindgebruiker. Een maximale garantie afleveren wil echter niet zeggen alles risicoloos maken. Binnen- en Buitendiensttechnici zijn werknemers en zijn qua technische know-how het best geplaatst om SIGMACert in te schatten en toe te passen; de werkgever blijft daarentegen verantwoordelijk en aansprakelijk voor risico’s, niet de werknemer.
De geldigheidsperiode van een keuring is standaard 12 maand. Op sommige voertuigen staan uurtellers en het onderhoud wordt hierop geregeld (bv. 1000 uur in gebruik). Als dat bv al na 8 maand wordt bereikt, dan is onderhoud nodig. Om het systeem haalbaar te maken zou dan ook een keuring op het zelfde moment moeten plaatsvinden. Kunnen we de geldigheid dan niet beter uitdrukken als “maximaal 12 maand of 1000 uur”? Moeten we dan onderhoud ook niet voorzien als “elke 12 maand of 1000 uur”? Zo blijven ze samenvallen.
Geldigheid Zegelsticker 1 jaar houdt rekening met een absolute minimumfrequentie van keuring; niets belet op kortere termijn te keuren volgens de bedrijfsintensiteit van de machine: de invoerder adviseert per keuring(ssticker), de sticker is en blijft standaard telkens (dus maximaal) 1 jaar geldig vanaf de laatste keuringsdatum.
Afzonderlijke keuringen voor batterij, lader en voorzetapparatuur wordt omslachtig en duur voor de werkgever. Sommige keuringsbedrijven stellen dan enkel één keuring (die van de heftruck) voor. Is dat voldoende? Zijn er richtlijnen?
De SIGMACert Stuurgroepen zelf (= professionals uit de ondernemingen-invoerders zelf) beslisten in gezamenlijk overleg om een aparte keuring van machine, voorzetapparatuur, batterij en batterijlader te voorzien. Richtlijnen zijn inmiddels geaccordeerd, bekend en centraal gecommuniceerd aan de SIGMA-leden- ondernemingen (zie pro memo’s in de maandelijkse communicatie-updates). Er is sprake van voorzetapparaat ‘vanaf het moment dat er een ander merk op staat dan dat van het basismaterieel’.
Wettelijke bepalingen verschillen voor hefwerktuigen enerzijds en hijswerktuigen anderzijds. In de syllabus staat echter geen duidelijke beschrijving van de keuringsvereisten. Cf. Arbeidsmiddelenrichtlijn en haar omzeting voor België
Ci-dessous vous trouverez un sommaire des différentes réglementations :
12 AOUT 1993. – Arrêté royal relatif à l’usage des équipements de travail.
(les articles 1er à 11 et l’annexe forment le titre VI, chapitre Ier des Codes sur le bien-être au travail). Moniteur Belge du 28 septembre 1993
Amendé par :
AR du 28/08/02 - MB du 18/09/02
AR du 04/05/99 - MB du 04/06/99
AR du 17/06/97 - MB du 19/09/97
Équipements de travail pour Engins de levage
AR Équipements de travail levage et élévation de charges : A.R. du 04.05.99 (MB
04.06.99)
Dans le cadre de la ‘directive équipements de travail’ et sa transposition dans la législation belge, les fournisseurs forment les partenaires indiqués pour « l’entretien et le contrôle annuels » de la machine, conformément aux prescriptions. Il est bon de travailler
de manière sectorielle, les organismes généraux sont trop généraux et ne connaissent pas suffisamment les risques et circonstances pour les faire valoir. Pour les engins de levage la situation est différente car en raison du RGPT on ne peut pas faire autrement que de recourir à un organisme de contrôle agréé.
La directive équipements de travail stipule par exemple que ‘les engins doivent être contrôlés une fois par an lorsqu’ils sont mis à disposition d’un travailleur’ ; par ailleurs le RGPT stipule que ‘les engins de levage doivent être approuvés par des organismes de
contrôle officiels (comprenez accrédités)’.
Il convient de tenir compte de la distinction suivante :
les contrôles des équipements de travail (notamment engins de génie civil, chariots élévateurs à fourche) peuvent être effectués par des personnes (non reconnues par les autorités) compétentes internes ou externes à l’entreprise (cf. directive équipements de travail)
les contrôles légaux des engins de levage et des ascenseurs (engins de levage, élévateurs à nacelle, ascenseurs pour personnes, matériels et marchandises, monte- charges, échaffaudages mobiles suspendus, ponts élévateurs) relèvent de la compétence des Services externes de contrôle technique des ateliers (EDTC) reconnus par le ministère du Travail, sachant que les organismes de contrôle belges peuvent accepter les rapports valables des organismes de contrôle étrangers à condition que les contrôles effectués couvrent les contrôles obligatoires en Belgique (cf. notamment RGPT).
A.R. Équipements de travail levage et élévation de charges : A.R. du 04.05.99 (MS 04.06.99) relatif à l’utilisation des équipements de travail pour le levage et l’élévation de charges porte sur les équipements de travail spécifiques destinés au levage ou à l’élévation de charges. Les dispositions de cet arrêté complètent les dispositions de l’A.R. du 12.08.93 et ses annexes. Les dispositions relatives à l’utilisation des équipements de travail mobiles s’appliquent dans le cas présent. CONTROLE = Service externe de contrôle technique.
Par équipements de travail, l’A.R. du 12.08.93 relatif à l’utilisation des équipements de travail (MB 28.09.93) (A.R. du 04.05.99 - MB 04.06.99) entend : toutes les machines utilisées sur le lieu de travail (par exemple, pelles, chariots élévateurs, bétonnières…), appareils (par exemple agrafeuse, clouteuse, …), outillages (par exemple marteaux, pince, scie à main, …) et installations (par exemple centrale de bétonnage mobile). Les machines et installations sont donc considérées comme des équipements de travail. Ne sont pas considérés comme des équipements de travail : les moyens de protection individuels et collectifs. La principale préoccupation de cette réglementation est que les ateliers utilisent des équipements de travail sûrs.
4 MAI 1999. – A.R. relatif à l’utilisation des équipements de travail mobiles. MB du 4 juin 1999 modifié par l’A.R. du 28/08/02 – MB van 18/09/02
Directive équipements de travail Art. 65 L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend du mode d’installation, soient soumis après installation et avant la
première mise en service à un premier contrôle ainsi qu’à un contrôle après chaque montage sur un nouveau site ou dans un nouvel endroit afin de s’assurer que ces équipements de travail soient installés et fonctionnent correctement.
Le travailleur veillera à ce que les équipements de travail subissant des influences de
nature à les détériorer et qui pouvant générer des situations dangereuses, fassent l’objet :
1° de contrôles périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques ;
2° de contrôles particuliers chaque fois que des événements exceptionnels se sont produits pouvant entraîner des conséquences néfastes à la sécurité d’emploi du moyen de travail
tels qu’une transformation, des accidents, des phénomènes naturels et de longues périodes d’inutilisation.
Les contrôles visés au deuxième alinéa ont pour but de garantir que les prescriptions de
sécurité et de santé soient respectées et que toute détérioration soit décelée et réparée à temps.
Les résultats des contrôles doivent être fixés par écrit et mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils doivent être conservés pendant un délai
approprié.
Bij het opstellen van een keuringsverslag kan de keurmeester rechtstreeks werken met PC of palmtop. De klant tekent dan echter niets af. Op het keuringsformulier is trouwens ook geen plaats voorzien om af te tekenen. In de keuringsprocedure wordt hier ook geen vermelding van, gemaakt. Zijn er hier richtlijnen?
De SIGMACert sticker is de handtekening. Niets belet de klant een copie te overhandigen van het keuringsverslag en dit handmatig (dan wel digitaal) te handtekenen / paraferen. Doorgaans wordt een keuringsformulier doorgemailed aan de klant.
Wat is SIGMACert?

SIGMACert is een veiligheidskeuring van toepassing op arbeidsmiddelen.


SIGMACert is geen indienststellingskeuring en ook niet van toepassing ophijswerktuigen.

Procedure SIGMACert START-UP

Absolute voorwaarde voor Start-Up is dus dat u binnen uw onderneming minstens 1 persoon een Back-Office opleiding en minstens 1 persoon een Keurmeesteropleiding heeft laten volgen bij EDUCAM. Verder:1. Indienen noodzakelijke informatie betreffende uw onderneming op basis van het document Aanvraag SIGMACert START-UP via nathalie.poissonnier@federauto.be2. Na initialisatie door SIGMA, ontvangt de door u opgegeven Back-Office Manager per e-mail een Toegangsrecht (Access Codes) tot de zgn. SIGMACert- productie-omgeving3. Uw Back-Office Manager kan on-line op de SIGMACert productie-omgeving www.sigmacert.twiska.com4. Binnen uiterlijk 6 maanden na de eerste officiële keuring in de productie- omgeving zal een keurings-audit plaatsvinden (initiatief KIWA Belgium NV)Per keuring(szegelsticker) zal SIGMA u als SIGMA-lid 12,50 EUR factureren. Richtprijs voor doorfacturatie van keuringen aan eindgebruikers van machines, wordt voorlopig en tot nader order bepaald op 50,00 EUR per keuring d.w.z. per aangebrachte Zegelsticker, weliswaar te vermeerderen met werkuren c.q. voorrijkosten steeds in functie van het al dan niet combineren van keuringen met R&M-beurten.

Onze partners